L'Escola
escola
L'Escola
L'Escola
L'Escola
L'Escola
escola

 

El compromís, la perseverança i la responsabilitat són actituds que s’aprenen sobretot des de la quotidianitat i la practica diària. L’escola està modelada des d’un ensenyament proper que pretén imbuir els seus alumnes d’un clima i unes actituds, al nostre entendre, essencials en el seu procés maduratiu i de desenvolupament personal. És per això que a tot el desplegament curricular establert als diferents cursos de l’escola l’acompanya un complet ventall d’activitats, metodologies i estructures que promouen a l’escola la participació, l’autonomia i la implicació en el procés d’aprenentatge. 

Benvinguts al web de l’escola Sadako!

Jordi Musons i Mas
Director de l’Escola Sadako

Projecte educatiu

L’escola ofereix un nou model pedagògic innovador, propi i basat en el foment de les 6Cs de l’aprenentatge: la Cooperació, la Creativitat, el pensament Crític, la Comunicació, la Curiositat i la Ciutadania. Un model educatiu que es fonamenta en l’ús de metodologies, centrades en l’alumnat, que parteixen del foment de l’autonomia i l’actitud proactiva per aprendre i ser. 

A l’escola entenem que la formació que oferim a l’alumnat abraça 3 grans dimensions educatives: la més immediata és l’aula on s’han desplegat estratègies educatives centrades en les necessitats i interessos de l’alumnat. La més social i propera, l’escola, un marc petit, segur i acompanyat, on es desenvolupen múltiples estratègies per aprendre a viure en societat. I possiblement la més important, la interacció amb el context i entorn on viuen els infants desenvolupant un actitud implicada i transformadora vers l’entorn i el món que coneixen.

A l’Escola Sadako cerquem una formació acadèmica integral de qualitat. Es potencia el desenvolupament de les capacitats personals de cada infant, de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones perserverants, entusiastes, crítiques, creatives, i amb recursos per integrar-se a la societat del futur.

Volem una escola on cada infant tingui oportunitats per aprendre i ser feliç, i desenvolupi una actitud per ser agent de canvi “changemaker”. Una escola on desenvolupar les pròpies qualitats personals per produir canvis positius en l’entorn sigui una normalitat.   

Projecte CIMS

L’escola ha definit el seu projecte d’innovació com a projecte CIMS. CIMS per a nosaltres és el projecte que guia el nostre procés de transformació i alhora és també una forma d’entendre l’educació i el món.

L’objectiu de l’educació a l’escola Sadako és més que educar per la vida, és viure l’educació com un procés de construcció personal i social amb els altres. Nosaltres som CIMS perquè allà on arribem, intentem millorar el que trobem deixant la petjada d’allò que som.

Per a nosaltres l’educació és una aventura. Suposa posar en pràctica un conjunt de recursos i competències que s’uneixen per assolir una fita costosa i delicada. Sens dubte, s’ha de tenir clar l’objectiu, l’horitzó que és vol abastar, però alhora aprendre a gaudir del recorregut realitzat i de les persones amb qui hem compartit el camí per a créixer i aprendre.

Les 4 lletres que donen nom al nostre projecte provenen de les inicials del 4 càrrecs dels grups cooperatius de l’escola (coordinador/a, Investigador/a, Moderador/a, Secretari/a)

Departament psicopedagògic

L’escola parteix d’una visió inclusiva de l’educació. Els membres del departament psicopedagògic formen un pilar indispensable per aconseguir aquest objectiu. El nostre projecte està estructurat en base a models de multidocència (equips de dos o tres mestres dins de l’aula) on primordialment hi participen membres d’aquest departament amb dues grans responsabilitats: 

Tant els tutors i tutores dels cursos com els membres del Departament Psicopedagògic estableixen una relació directa amb els professionals que poden intervenir des de fora de l’escola, ja siguin logopedes, terapeutes, reeducadors, metges, etc, per tal de realitzar una actuació consensuada des de l’escola.

En qualsevol etapa, davant d’alguna alerta relacionada amb l’aprenentatge o l’evolució emocional de l’alumne, l’escola disposa d’un assessorament psicològic que avalua possibles intervencions a fer dins de la pròpia escola o en un acompanyament extern, si s’escau. Aquestes intervencions sempre s’acorden prèviament amb la família i en finalitzar  s’acompanyen de la corresponent valoració oral i escrita.

Llengües

Els alumnes de l’escola, a més de la llengua catalana i castellana
aprenen dues llengües estrangeres: l'anglès i el francès.

Anglès

Les llengües s’aprenen fent-les servir. Així, els alumnes ja des dels 3 anys reben formació en grups reduïts de llengua anglesa en sessions amb gran presència de rutines, jocs i música. També als cursos d’educació infantil, un dels racons s’imparteix en llengua anglesa, de la mateixa manera que la professora d’anglès comparteix amb elles i ells alguna de les estones de menjador.

Es pretén que la llengua estrangera es percebi com un element viu i útil dins de la nostra societat global i multicultural, mitjançant una metodologia activa i participativa basada en la comunicació oral. Les classes d’anglès es conceben com un espai en el qual es creen situacions i oportunitats perquè l’alumnat utilitzi la llengua anglesa amb un objectiu comunicatiu clar i engrescador.

Per consolidar l’aprenentatge d’aquesta matèria des del cicle superior s’incorpora la llengua anglesa com a llengua vehicular de diferents matèries

A més a més dels 6 mestres d’anglès de l’escola, durant el curs també reben l’ajuda amb “language assistants” per potenciar la comunicació oral a les sessions de classe i d’esbarjo.

Els alumnes assoleixen al final de la seva escolaritat obligatòria un molt bon nivell que possibilita que un nombre important superin la prova de nivell intermedi de l’Escola Oficial d’Idiomes.

ENGLISH SUMMER

Estades d'estiu a Irlanda i Anglaterra

Cada curs l’escola ofereix als alumnes de 5è fins a 4t d’ESO fer una estada en un college anglès per als més petits i en famílies a Irlanda per als més grans, on  realitzen múltiples activitats i conviuen amb una família. S’evidencia que la immersió és el mètode més eficient d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

ENGLISH SUMMER

Estades d'estiu a Irlanda i Anglaterra

Cada curs l’escola ofereix als alumnes de 5è fins a 4t d’ESO fer una estada en un college anglès per als més petits i en famílies a Irlanda per als més grans, on  realitzen múltiples activitats i conviuen amb una família. S’evidencia que la immersió és el mètode més eficient d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Francés

L’aprenentatge del francès s’ofereix als alumnes de secundària amb l’objectiu d’introduir-los en aquesta llengua, per tal que assoleixin un nivell bàsic d’expressió oral  i donar-los les eines necessàries perquè puguin reflexionar sobre aquest idioma, així com establir les semblances i diferències amb les altres llengües romàniques que coneixen. 

Educació 3.0

Entenem la tecnologia com una eina al servei de l’empoderament, la participació i l’aprenentatge (TEP). A l’Escola es proposa integrar la tecnologia de manera natural en el currículum dels estudiants, amb la voluntat de potenciar les habilitats pròpies dels segle XXI, com saber treballar amb eines col·laboratives, comprendre i analitzar els llenguatges i mitjans audiovisuals, o aprendre a cercar, amb criteri, continguts multimèdia que donin suport a l’aprenentatge.

Parlem d’escola 3.0 perquè entenem que la tecnologia no és la finalitat, sinó simplement un instrument al servei de l’aprenentatge, amb nombroses possibilitats per millorar-lo, connectant l’aula amb el món.

Des de 3r de primària l’alumnat aprèn programació i robòtica, eines d’alfabetització científico-tecnològica que fomenten la creativitat, el pensament sistemàtic, lògic, científic, estructurat, o el llenguatge d’algorismes, habilitats indispensables en la Societat del Coneixement.

Educació emocional

A l’escola es vetlla pel benestar emocional de l’alumnat des de nombroses perspectives,
com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, per tal de
capacitar-la per afrontar millor els reptes que se li plantegen a la vida quotidiana.

Projecte Filosofia 3/18

Conjunt de programes que, aplicats dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva amb l’objectiu de reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental, i preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic. L’escola forma part de la xarxa de filoescoles,  una xarxa de centres educatius que treballen el projecte de Filosofia 3/18 propiciat pel GrupIREF.

Projecte Educació Emocional

Es practica mitjançant metodologies vivencials i participatives que provenen de l’experiència personal de l’infant, el seu entorn i les seves necessitats. Els estudis científics confirmen cada vegada més  la importància del component afectiu en el desenvolupament i l’aprenentatge de les persones, essent l’educació emocional el complement indispensable del desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en la prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal

Ecosistema Educatiu

L’escola ha de ser un espai plaent, on es promogui el benestar de l’alumnat des de tots els àmbits possibles, desenvolupant a la vegada la seva resilència i la capacitat per resoldre conflictes dels nostres. És en aquest context on cal destacar com elements claus vers aquest propòsit la conversa, l’acció tutorial, el projecte Somrius o el projecte Patis.

Espais de participació

Les connexions entre l’escola i la família tenen un alt valor educatiu. L’escola obre les portes a la participació i la
implicació de les famílies en un projecte dinàmic alhora que s’ofereix per compartir models i reflexions educatives.
Poder compartir espais educatius de l’escola amb els fills i filles és també una bona oportunitat per generar
vivències positives amb els infants i joves que les comparteixen.

Pares o mares tutors del curs

Escola de Pares i Mares

Comissions mixtes d'alumnes, familiars i docents

Racons i projectes d'aula

Co-avaluació dels infants i joves

I moltes coses més

AMPA


L’ Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sadako té com a objectius generar cohesió entre les famílies de l’escola, fomentar la seva participació a la vida de l’escola i compartir espais per a la reflexió. L’AMPA de l’escola Sadako s’implica i participa en diferents activitats i tasques.

Fundació SADAKO

L’escola Sadako és una fundació educativa laica que ofereix les etapes d’infantil, primària i secundària, donant continuïtat al batxillerat en centres amb els que manté una estreta vinculació.

L’escola es va néixer al 1968, un moment ple d’ideals amb la voluntat d’afavorir amb els canvis socials i del sistema educatiu establerts en aquell moment. Una inquietud que s’ha mantingut intacte en l’adn de l’escola fins a dia d’avui. El nom que es va triar per l’escola pretenia donar ènfasi al valor de la pau com un dels pilars del seu projecte educatiu. I així fou com l’escola va adoptar el nom de Sadako.

Sadako Sasaki, va ser una noia japonesa, que va patir leucèmia al 1955 degut als efectes de la radiació causada per la bomba d’Hiroshima. Mentre era hospitalitzada, els seus amics li van recordar una llegenda japonesa que deia que si feia mil grues de paper els déus la curarien. Amb esperança i determinació, Sadako va començar a construir-les. Ella, però, només en va poder fer 644 abans de morir. La història de Sadako va tenir un profund impacte sobre els seus amics i companys de l’escola, que van completar les 1000 grues de paper i van recollir per tot el Japó els diners necessaris per a construir un monument en honor de Sadako i de tots els nens i nenes afectats per la bomba. 

Avui, al Parc de la Pau d’Hiroshima hi ha una estàtua de Sadako aguantant les grues entre els seus braços. Al seu peu hi ha una inscripció on es pot llegir “Aquest és el norstre plor. Aquesta és la nostra pregària. Pau al món.”

Cada any, nens i nenes de tot el món construeixen grues i les envien a Hiroshima, on se situen al peu del monument. Per aquest motiu Sadako i les grues de paper s’han convertit en un símbol internacional de pau.

 

“L’escola pretenia donar
ènfasi al valor de la pau
com un dels pilars del
seu projecte educatiu.”

Sadako portes enfora

Premi Baldiri Reixac 2017

Premi Baldiri Reixac 2017

+

Ens plau fer-vos saber que l’escola ha estat reconeguda amb el premi Baldiri Reixac 2017. Aquest és un reconeixement que ens fa especial il·lusió per la vàlua i rellevància en l’àmbit educatiu. &Eacu...

Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2015

Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2015

+

“El jurat ha decidit atorgar el primer premi a l’escola Sadako de Barcelona perquè és una escola exemplar i pionera en la innovació i transformació dels processos d’aprenentatge basa...

Premi Escoles per a la Societat Digital 2015

Premi Escoles per a la Societat Digital 2015

+

L’escola Sadako ha estat seleccionada entre les quatre finalistes d’escoles concertades del Premi Escoles per a la Societat Digital 2015. Aquest premi és una aposta de la  Fundació Telefònica per re...

Changemaker School Ashoka

Changemaker School Ashoka

+

L’Escola Sadako ha estat seleccionada per la Fundació Ashoka com una de les 4 escoles Changemaker de l’estat. Aquest fet és un reconeixement que posa en valor el procés de transició educativa que progressivam...