UN NOU MODEL EDUCATIU
Un nou model educatiu
UN NOU MODEL EDUCATIU
Un nou model educatiu

Educant pel futur

Educant pel futur

Les noves generacions es mouen fluidament entre la realitat física i digital des d’una lògica nova en la qual l’educació ha d’oferir la formació indispensable per viure de forma plaent i competent en aquest context. S’intueixen contextos de futur on la flexibilitat, la creativitat, la resiliència i les competències socioemocionals seran indispensables. L’escola, ha de cercar nous formats metodològics que afavoreixin l’encaix de l’alumnat en un sistema d’avaluació acadèmica descontextualitzat, però sobretot que els prepari per poder viure amb garanties en un món complex i canviant. Estem segurs que aquest camí d’innovació tot just acaba de començar, però estem convençuts que contemplarà els següents eixos de l’aprenentatge:  

1 Protagonisme

Convertir els alumnes en protagonistes del seu propi aprenentatge significa oferir-los l’oportunitat perquè ells mateixos construeixin el seu propi coneixement, un coneixement significatiu que els ajudi a entendre i a situar-se en el món real.  A l’escola Sadako utilitzem metodologies perquè els infants i joves es converteixin en els protagonistes d’aquesta aventura educativa fabulosa, com l’aprenentatge col·laboratiu, la implicació i el lideratge directe de projectes propis, l’aprenentatge basat en reptes o l’aprenentatge internivells en estones de racons i tallers a tots els cursos de l’escola.

2 Globalitat

Comprendre i interpretar la realitat comporta ser capaç d’analitzar diferents components i interelacions que la configuren. A l’escola entenem que en una educació obligatòria l’aprenentatge ha de ser majoritàriament globalitzat de manera que apropi els infants a aquesta realitat complexa i globalitzada. El treball interdisciplinar, dissenyat a l’escola,  permet una major concentració i immersió de l’alumnat en els reptes escollits i alhora incentiva l’aprenentatge competencial en la mesura que aquest té un sentit propi per assolir els objectius proposats. 

3 Comunitat

A diferència de les aules tradicionals, les comunitats d’aprenentatge són espais  compartits d’aprenentatge on hi participen alumnes i docents del curs, però alhora s’obren les portes a la resta de la comunitat educativa (alumnes d’altres cursos, a les famílies, altres docents i persones i institucions de l’entorn) que també recolzen i es comprometen en el seu procés educatiu. 

Fer-se preguntes

A l’escola entenem que cal propiciar espais per formular-se bones preguntes i donar temps per respondre-les.

L’escola ha de generar l’anhel indispensable per continuar fent-se preguntes, per tal de desenvolupar el pensament crític, la creativitat i l’actitud proactiva per aprendre, que haurà de perdurar al llarg de tota la seva vida.

L'alumnat participa d’una metodologia pròpia basada en els núvols de preguntes i taulers de savis presents a tots els cursos de l’escola, a partir dels quals engeguen recerques pròpies, que es convertiran en l’instrument per desenvolupar un aprenentatge competencial i transversal de molta qualitat. 

Multidocència i docència compartida

L’educació del segle XXI requereix un camí clar cap al treball docent en equip (Teamteaching). L’escola promou la docència compartida i la multidocència com una eina excel.lent de debat pedagògic i d’atenció personalitzada.

Tots els cursos de l’escola compten amb un co-tutor/a, membre del departament psicopedagògic, que comparteix la docència dins l'aula amb els tutors/es dels cursos.

Amb un treball corporatiu ben dissenyat, basat en educar habilitats i competències, i amb metodologies que promoguin la implicació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, la docència compartida incrementa la qualitat de l’atenció individual que reben aquests alumnes i multiplica el treball en equip de l’equip docent

Aquesta modalitat de treball en equip docent també ofereix a l’alumnat diferents modelatges dins de l’aula i la possibilitat que cada alumne trobi aquells interlocutors que el facin sentir més còmode, que el facin sentir com un element rellevant en la comunicació dels infants amb els docents de l’aula.

Aules cooperatives

Des de 3r de primària els alumnes treballen de forma cooperativa, 
desenvolupant habilitats competencials, comunicatives i cooperatives.

Les aules cooperatives són espais educatius on alumnes i docents treballen en equip i de forma coooperativa. L’alumnat es disposa de forma universal en equips de treball i els docents en equips multidisciplinars de docència compartida.

Cooperar significa treballar conjuntament per aconseguir fites comunes. L’aprenentatge cooperatiu és per tant l’ús pedagògic de grups petits que permeten als infants treballar junts per maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres. Com a resultat dels esforços cooperatius, els alumnes i les alumnes  treballen amb un benefici mutu, de manera que tots els integrants del grup es beneficien dels seus esforços (“el teu èxit em beneficia i el meu èxit et beneficia”); reconeixent que tots els integrants del grup comparteixen un objectiu comú.  

Són molts els estudis que demostren que els alumnes que aprenen treballant cooperativament: 

  •  Milloren el seu rendiment acadèmic i competencial.
  • Incrementen la motivació per les tasques escolars.
  • Augmenten l’acceptació de les diferències i el respecte mutu.
  • Desenvolupen competències de lideratge i gestió d’equips.
  • Reforcen la seva autoestima i les relacions positives entre els companys/es. 

Brúixoles d'aprenentatge

Les brúixoles d’aprenentatges són les estructures de treball globalitzat i interdisciplinari, dissenyades pels docents de l’escola que guien els grups cooperatius a partir de 3r de primària cap a un aprenentatge competencial de qualitat:  

Tallers i Espais

Aprenentatge internivells

El treball per Tallers i Espais son propostes metodològiques obertes que promouen la descoberta de les pròpies habilitats i talents dels infants i permet que els alumnes puguin triar i realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu simbòlic  en base als seus interessos

 

Tots aquests espais d’aprenentatge són per a grups reduïts i internivells, és a dir són espais on alumnes de diferents cursos cooperen i comparteixen l’aprenentatge.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia a partir de l’acció, creativa i flexible, en què l’alumnat aprèn a desenvolupar les seves capacitats,  explorant nous interessos i fortaleses.

TALLERS

INFANTIL + CICLE INICIAL

En aquesta etapa són espais d’aprenentatge internivells de lliure circulació on els infants poden experimentar amb tallers tan variats com el de llum i colors, llenguatges, experimentació, cuina, joc simbòlic o programació, entre molts d’altres.

TALLERS

CICLE MITJÀ + CICLE SUPERIOR + SECUNDÀRIA

Els tallers en aquests cursos tenen una major durada, de sis sessions els més petits i fins un trimestre els alumnes de secundària, però mantenen l’opcionalitat i l’aprenentatge internivells

En aquesta etapa els infants i joves poden triar tallers de dansa, escacs, oratòria, robòtica, música o màgia entre molts d’altres.

ESPAIS

Els espais són àmbits d’aprenentatge internivells d’infantil i cicle inicial, on els alumnes seleccionen cistells d’aprenentatge competencial que els conduiran a desenvolupar competentències lingüístiques, científiques, de raonament matemàtic i creatives.

Durant aquestes estones els alumnes hauran de posar en pràctica nombroses competències i habilitats vinculades a l’espai que ocupen dedicant temps a la conversa sobre la presa de consciència d’allò que han après, extraient les habilitats i valors posats en pràctica, en el treball derivat de les experiències d’aprenentatges dels diferents cistells seleccionades.

La conversa

 

 

 

"Parlar amb l'altre és
abans que res, escoltar-lo"

P. Michel Quoist

La conversa és l’espai en què des del llenguatge –vehiculat pel cos, per la presència, pel gest i l’expressió- l’infant coneix, problematitza, pensa el món i, sobretot, el seu  lloc en el món en diàleg amb els altres. Per això, la conversa és l’espai privilegiat per fer aflorar l’experiència dels infants, els seus interessos, les seves preocupacions, les seves preguntes.

A l’escola donem molt valor a aquests moments per tal que cada infant pugui expressar tot allò que li és rellevant, allò que li importa, el preocupa o l’entusiasma.

Els projectes de filosofia 3/18, l’educació emocional i les estones de tutoria són moments definits per donar a l’alumne habilitats de pensament i esperit crític que pugui aplicar en qualsevol espai o  moment de conversa de l’escola.

També les rotllanes diàries d’infantil i cicle inicial o molts moments establerts en les dinàmiques de les aules de tots els cursos, són moments per a les rutines i les converses i el valor de les paraules, les emocions i el debat. 

Llenguatges

MUSICAL

A les estones de música es pretén desenvolupar les facultats creatives del nen i la nena, educar la veu mitjançant la cançó i sobretot fomentar el gust pel cant col·lectiu i individual. També es pretén crear l’hàbit de participació en l’audició, afavorir la curiositat i l’interès pel coneixement d’obres i instruments i expressar les opinions personals sobre una obra.

L'alumnat s’introdueixen en el món dels concerts tot assistint al Palau de la música a diferents espectacles musicals. A través de classes dinàmiques i participatives els nens i les nenes tenen la possibilitat d’educar la seva oïda, conèixer les qualitats del so, viure el ritme i el moviment a través d’exercicis i de la dansa, aprendre cançons i iniciar-se en el coneixement i l’ús d’instruments.

ARTÍSTIC

L’educació artística és un eix fonamental en el procés de desenvolupament cognitiu de l’alumnat de l’escola, que creiem afavoreix la comprensió del món i permet desenvolupar la capacitat d’expressió des múltiple perspectives. L’educació artística fomenta l’experiència artística des de la vivència, conreant la sensibilitat, la creativitat i la cultura artística.

CORPORAL

Els nens i nenes utilitzen el cos i el moviment per a explorar el món que els envolta. Les estones de psicomotricitat dels més petits són molt importants per al seu desenvolupament físic, emocional i social. Per aquest motiu en totes les sessions la tutora i el mestre especialista acompanyen els nens i nenes.

La psicomotricitat possibilita als alumnes expressar el propi desig i la vivència de plaer, prendre consciència del propi cos, jugar de forma natural i espontània tot esdevenint els autèntics protagonistes de la seva activitat i desplegant la creativitat i l’organització lliure del temps i l’espai. Per la seva banda, als mestres els permet d’observar la relació que estableixen amb els companys/es, com utilitzen el material i quin sentit li donen, quin tipus de joc prefereixen, aprendre el respecte cap a les normes, veure si són capaços de finalitzar el joc, de relaxar-se i, finalment, reflexionar sobre la seva pròpia activitat.

L'activitat física de l'escola és complementa amb la inicicació a la natació que els alumnes practiquen fins a 2n de primària i les sessions d'esport setmanals, on els alumnes  exploren les diferents disciplines esportives potenciant hàbits saludables, així com la integració de l’activitat física en el seu dia a dia, com espai de cura del propi cos i de benestar personal.

NATACIÓ

Des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària, els alumnes realitzen una sessió de natació a la setmana integrada dins de l’horari escolar.

L’activitat de natació a Educació Infantil 3 i 4 anys es realitza a la piscina de les Llars Mundet i a Educació Infantil 5 anys i Educació Primària, a la piscina de Can Caralleu.

Avaluar per aprendre

Entenem que l’avaluació és un instrument extraordinari per millorar els aprenentatges, sobretot quan s’emmarca com a eina per reconèixer la qualitat dels processos d’aprenentatge  propis i s’utilitza com a diagnosi en l’assoliment d’objectius proposats.

És des d’aquesta mirada que considerem que l’avaluació és una eina formativa al servei de l’alumnat i els seus aprenentatges. L’avaluació sobretot ha de ser formativa, donant feed-back a l’alumne de la seva evolució, el més immediata possible, transparent, personalitzada i participativa. Entenem que involucrar l’alumne en els processos d’avaluació, establint dinàmiques permanents de co-avaluació, d’autovaluació i avaluació entre iguals és l’estratègia d’avaluació que sens dubte més ajuda a regular l'aprenentatge de l'alumnat.

Batxillerat Dual

El batxillerat dual és un projecte extraescolar que permet que els nois i noies de Sadako que ho desitgin puguin acabar els seus estudis escolars amb una doble titulació de batxillerat, la pròpia del país i l’American High School Diploma.

És una activitat organitzada per l’entitat ACADEMICA CORPORATION, amb més 140 high schools als EUA, especialment a les zones de Florida, Texas, Utah, Georgia, California... 

Academica ha desenvolupat una plataforma virtual que permet que alumnes d’arreu del món puguin accedir a les matèries necessàries per obtenir aquesta titulació.

Aquest títol aporta a l'alumnat un nivell alt d'autonomia, responsabilitat i, evidentment, una immersió total en l'anglès i en les tecnologies de la formació a distància: plataformes moodle, videoconferències, treball col·laboratiu online...

L'escola Sadako entre les 300 millors escoles amb doble titulació a Espanya i Portugal