UN NOU MODEL EDUCATIU
Un nou model educatiu
UN NOU MODEL EDUCATIU
Un nou model educatiu

Educant pel futur

Educant pel futur

Les noves generacions funcionen fluidament entre la realitat física i digital des d’una lògica nova en la  qual l’educació ha d’oferir la formació indispensable per viure de forma plaent i competent en aquest context. S’intueixen contextos de futur on la flexibilitat, la creativitat, la resiliència i les competències emocionals seran indispensables. L’escola, ha de cercar nous formats metodològics que afavoreixin l’encaix de l’alumnat en un sistema d’avaluació acadèmica descontextualitzat, però sobretot els prepari per poder viure amb garanties en un món complex i canviant. Estem segurs que aquest camí d’innovació tot just acaba de començar però estem convençuts  que contemplarà els següents eixos de l’aprenentatge:  

1 Protagonisme

Convertir els alumnes en protagonistes del seu propi aprenentatge significa oferir-los l’oportunitat perquè ells mateixos construeixin el seu propi coneixement, un coneixement significatiu que els ajudi a entendre i a situar-se en el món real.  A l’escola Sadako utilitzem metodologies perquè els infants i joves es converteixin en els protagonistes d’aquesta aventura educativa fabulosa, com l’aprenentatge col·laboratiu, la implicació i el lideratge directe de projectes propis, l’aprenentatge basat en reptes o l’aprenentatge internivells en estones de racons i tallers a tots els cursos de l’escola.

2 Globalitat

Comprendre i interpretar la realitat comporta ser capaç d’analitzar diferents components i interelacions que la configuren. A l’escola entenem que en una educació obligatòria l’aprenentatge ha de ser majoritàriament globalitzat de manera que apropi els infants a aquesta realitat complexa i globalitzada. El treball interdisciplinar, dissenyat a l’escola,  permet una major concentració i immersió de l’alumnat en els reptes escollits i alhora incentiva l’aprenentatge competencial en la mesura que aquest té un sentit propi per assolir els objectius proposats. 

3 Comunitat

A diferència de les aules tradicionals, les comunitats d’aprenentatge són espais  compartits d’aprenentatge on hi participen alumnes i docents del curs, però alhora s’obren les portes a la resta de la comunitat educativa (alumnes d’altres cursos, a les famílies, altres docents i persones i institucions de l’entorn) que també recolzen i es comprometen en el seu procés educatiu. 

Fer-se preguntes

A l’escola entenem que cal propiciar espais per formular-se bones preguntes i donar temps per respondre-les. L’escola ha de generar l’anhel indispensable per continuar fent-se preguntes, per tal de desenvolupar el pensament crític, la creativitat i l’actitud proactiva per aprendre, que haurà de perdurar al llarg de la tota la seva vida.

Els alumnes participen d’una metodologia pròpia basada en els núvols de preguntes i taulers de savis presents a tots els cursos de l’escola, a partir dels quals seleccionen les preguntes pròpies, que es convertiran en l’instrument per desenvolupar un aprenentatge competencial i transversal de molta qualitat. 

Multidocència

L’educació del segle XXI requereix un camí clar cap al treball docent en equip (Teamteaching). L’escola promou la codocència i la multidocència com una eina excel.lent de debat pedagògic, d’atenció personalitzada i de flexibilitat organitzativa.

La majoria dels cursos de l’escola compten amb un co-tutor/a, membre del departament psicopedagògic, que treballa dins de l’aula amb els tutors del curs.

Amb un treball corporatiu ben dissenyat, basat en educar habilitats i competències, i amb metodologies que promoguin la implicació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, el teamteaching incrementa la qualitat de l’atenció individual que reben aquests alumnes i el treball en equip de l’equip docent. Es multipliquen  les capacitats de l’equip, fruit de la suma de les qualitats individuals dels membres que les componen.

Aquesta modalitat de treball en equip docent també ofereix a l’alumnat diferents modelatges dins de l’aula i la possibilitat que cada alumne trobi aquells interlocutors que el facin sentir més còmode, que el facin sentir com un element rellevant en la comunicació dels infants amb els docents de l’aula.

Cooperació i aules cooperatives

Des de 3r de primària els alumnes treballen de forma cooperativa, 
desenvolupant habilitats competencials, comunicatives i cooperatives.

 

Les aules cooperatives són una iniciativa innovadora que ha transformat la manera d’entendre els espais d’aules convencionals dissenyats específicament per a la transmissió d’aprenentatges. Les aules cooperatives parteixen d’un disseny focalitzat en la cooperació, la flexibilitat i el foment de l’actitud proactiva per aprendre.

Aquestes aules estan dissenyades per practicar la multidocència, el treball simultani d’equips de mestres que donen suport, avaluen i promouen la personalització dels aprenentatges dels seus alumnes.

 

L'aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic que parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l'aprenentatge (Interdependència positiva).

A través de diversos mètodes i tècniques es practica el treball en equip, un context en el qual l'aprenent sempre ha de ser actiu vers l’adquisició i transmissió de coneixements entre iguals.

Brúixoles d'aprenentatge

Les brúixoles d’aprenentatges són les estructures de treball globalitzat i interdisciplinar, dissenyades pels docents de l’escola que guien els grups cooperatius a partir de 3r de primpària cap a un aprenentatge competencial de qualitat:   

Racons, tallers i espais

Aprenentatge internivells

El treball per racons (Infantil i cicle inicial) o en tallers (cicle mitjà, superior i ESO) és una proposta metodològica que proposa delimitar diferents espais on els alumnes puguin triar i realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic  en base als seus interessos. 

Tots aquests espais d’aprenentatge són per a grups reduïts i internivells, és a dir són espais on alumnes de diferents cursos cooperen i comparteixen l’aprenentatge.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia a partir de l’acció, creativa i flexible, en què l’alumnat aprèn a desenvolupar les seves capacitats,  explorant nous interessos i fortaleses.

RACONS

INFANTIL + CICLE INICIAL

Joc Simbòlic RD2D
llum i So Sóc Picasso
Musical Let's play
Experimentació dóna la nota
Sóc Miró ...
...  

 

TALLERS

CICLE MITJÀ + CICLE SUPERIOR + SECUNDÀRIA

Nivell superior d’implicació dels infants i joves en l’aprenentatge, de manera que a partir del cicle superior, a més de triar espais d’aprenentatge experiencials, se’ls demana ser capaços d’exportar aquests aprenentatges fora de l’aula de manera que reverteixin en la comunitat (contribuitve learning).  

ESPAIS

Els espais són àmbits d’aprenentatge internivells d’infantil i cicle inicial, on els alumnes seleccionen cistells d’aprenentatge competencial que els conduiran a desenvolupar competentències lingüístiques, científiques, de raonament matemàtic i creatives.

Durant aquestes estones els alumnes hauran de posar en pràctica nombroses competències i habilitats vinculades a l’espai que ocupen dedicant temps a la conversa sobre la presa de consciència d’allò que han après, extraient les habilitats i valors posats en pràctica, en el treball derivat de les experiències d’aprenentatges dels diferents cistells seleccionades.

La conversa

 

 

 

"Parlar amb l'altre és
abans que res, escoltar-lo"

P. Michel Quoist

La conversa és l’espai en què des del llenguatge –vehiculat pel cos, per la presència, pel gest i l’expressió- l’infant coneix, problematitza, pensa el món i, sobretot, el seu  lloc en el món en diàleg amb els altres. Per això, la conversa és l’espai privilegiat per fer aflorar l’experiència dels infants, els seus interessos, les seves preocupacions, les seves preguntes.

A l’escola donem molt valor a aquests moments per tal que cada infant pugui expressar tot allò que li és rellevant, allò que li importa, el preocupa o l’entusiasma.

Els projectes de filosofia 3/18, l’educació emocional i les estones de tutoria són moments definits per donar a l’alumne habilitats de pensament i esperit crític que pugui aplicar en qualsevol espai o  moment de conversa de l’escola.

També les rotllanes diàries d’infantil i cicle inicial o molts moments establerts en les dinàmiques de les aules de tots els cursos, són moments per a les rutines i les converses i el valor de les paraules, les emocions i el debat. 

Llenguatges

MUSICAL

A les estones de música es pretén desenvolupar les facultats creatives del nen i la nena, educar la veu mitjançant la cançó i sobretot fomentar el gust pel cant col·lectiu i individual. També es pretén crear l’hàbit de participació en l’audició, afavorir la curiositat i l’interès pel coneixement d’obres i instruments i expressar les opinions personals sobre una obra.

L'alumnat s’introdueixen en el món dels concerts tot assistint al Palau de la música a diferents espectacles musicals. A través de classes dinàmiques i participatives els nens i les nenes tenen la possibilitat d’educar la seva oïda, conèixer les qualitats del so, viure el ritme i el moviment a través d’exercicis i de la dansa, aprendre cançons i iniciar-se en el coneixement i l’ús d’instruments.

ARTÍSTIC

L’educació artística és un eix fonamental en el procés de desenvolupament cognitiu de l’alumnat de l’escola, que creiem afavoreix la comprensió del món i permet desenvolupar la capacitat d’expressió des múltiple perspectives. L’educació artística fomenta l’experiència artística des de la vivència, conreant la sensibilitat, la creativitat i la cultura artística.

CORPORAL

Els nens i nenes utilitzen el cos i el moviment per a explorar el món que els envolta. Les estones de psicomotricitat dels més petits són molt importants per al seu desenvolupament físic, emocional i social. Per aquest motiu en totes les sessions la tutora i el mestre especialista acompanyen els nens i nenes.

La psicomotricitat possibilita als alumnes expressar el propi desig i la vivència de plaer, prendre consciència del propi cos, jugar de forma natural i espontània tot esdevenint els autèntics protagonistes de la seva activitat i desplegant la creativitat i l’organització lliure del temps i l’espai. Per la seva banda, als mestres els permet d’observar la relació que estableixen amb els companys/es, com utilitzen el material i quin sentit li donen, quin tipus de joc prefereixen, aprendre el respecte cap a les normes, veure si són capaços de finalitzar el joc, de relaxar-se i, finalment, reflexionar sobre la seva pròpia activitat.

L'activitat física de l'escola és complementa amb la inicicació a la natació que els alumnes practiquen fins a 2n de primària i les sessions d'esport setmanals, on els alumnes  exploren les diferents disciplines esportives potenciant hàbits saludables, així com la integració de l’activitat física en el seu dia a dia, com espai de cura del propi cos i de benestar personal.

NATACIÓ

Des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària, els alumnes realitzen una sessió de natació a la setmana integrada dins de l’horari escolar.

L’activitat de natació a Educació Infantil 3 i 4 anys es realitza a la piscina de les Llars Mundet i a Educació Infantil 5 anys i Educació Primària, a la piscina de Can Caralleu.

Avaluar per aprendre

Entenem que l’avaluació és un instrument extraordinari per millorar els aprenentatges, si s’emmarca com a eina per reconèixer la qualitat dels processos d’aprenentatge  propis i s’utilitza com a diagnosi en l’assoliment d’objectius proposats. És des d’aquesta mirada que considerem que l’avaluació és una eina formativa al servei de l’alumnat i els seus aprenentatges. L’avaluació sobretot ha de ser formativa, donant feed-back a l’alumne de la seva evolució, el més immediata possible, transparent, personalitzada i participativa. Entenem que involucrar l’alumne en els processos d’avaluació, establint dinàmiques permanents de co-avaluació, d’autovaluació i avaluació entre iguals és l’estratègia d’avaluació que sens dubte més ajuda a regular l'aprenentatge de l'alumnat.